Контрольна робота з дисципліни: "Методологія" на тему: "Законність як метод державного управління".

  <-- До розділу СТОРІНКА МАЙБУТНІХ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

Міністерство освіти і науки України

Чернігівський державний технологічний університет

 

 

 

 

 

 


 

Контрольна робота

 

з дисципліни:

Методологія


 

на тему:


 

Законність як метод державного управління

 

 

 

 

Виконав студент

групи ЗДСВ-052

Anodonta.com.ua

 

 

Перевірив викладач

Світенок М.І.

 

 

 

 

Чернігів 2006

 

 

 

з дисципліни:

 

Методологія

 

 

Законність як метод державного управління

 

 

 

 

 

Зміст:

 

Вступ.

 

1). Правова держава. Її ознаки.

 

2). Механізм держави - реалізація функцій держави.

 

3). Законність: суть, ознаки.

 

4). Законність і демократія.

 

5). Основні принципи законності у сфері правового регулювання.

 

6). Система гарантій режиму законності. Спеціальні юридичні засоби.

 

7). Правовий порядок.

 

8). Дисципліна. Державна дисципліна.

 

Висновки.

 

 

 

ВСТУП

 

Концепція правової держави має довгу iсторiю. Ще в давнi часи почався пошук справедливостi, принципiв, форм i конструкцiй взаємозв'язку, взаємодiї та взаємодоповнення влади i права. Погляди на державу i право, на його мiсце i роль у суспiльствi поступово викристалiзували iдею розумностi й справедливостi такої форми полiтичної влади, за якої життя людей регулюється правом, яке за пiдтримки державної влади стає самостiйною владною силою. Держава, її державнi структури та посадовi особи з допомогою права упорядковуються процедурно. Дiяльнiсть державного апарату чiтко регламентується правом; навiть структури, вiд яких залежить прийняття тих чи тих законiв, не мають права самочинно, без певних процедур змiнювати закони.
Таке розумiння держави, як органiзацiї на основi права публiчної влади, i є основною iдеєю правової держави. Такi iдеї вже в античний перiод розвитку державностi висловлювалися фiлософами та юристами. Теоретично в концепцiю правової держави цi iдеї було оформлено значно пiзнiше, пiд час боротьби проти феодального свавiлля, а також початку i розвитку буржуазних революцiй та утвердження нового ладу.
Отже, iдеї панування права в суспiльствi, пов'язаностi держави, її органiв i посадових осiб правом, виникли за античних часiв, розвивались i доповнювались вченнями про демократiю, республiканську форму правлiння, конституцiоналiзм, права i свободи людини, народний суверенiтет, панування права i закону та рiвноправнiсть усiх перед ними, подiл влади i незалежнiсть суду.

 

Правова держава. Її ознаки.

 

У громадянському суспiльствi повинна iснувати правова держава, себто така, в якiй лише юридичними засобами забезпечуються зверхнiсть права, реальне здiйснення, гарантування, охорона, захист i поновлення порушених прав людини i громадянина, взаємна вiдповiдальнiсть держави й особи, контроль i нагляд за створенням i застосуванням юридичних законiв.
    До основних ознак правової держави слiд вiднести такi:
    — вона сприймається як об'єднанiсть, солiдарнiсть i корелятивнiсть усiх людей;
    — у нiй панує право як загальна мiра свободи, рiвностi й справедливостi в суспiльствi, що й визначає змiст чинних законiв, iнших нормативних та iндивiдуальних правових актiв;
   — вичерпне врегулювання правового статусу людини i громадянина та забезпечення його ефективної реалiзацiї;
    — розвинена система чинного законодавства;
    — взаємна вiдповiдальнiсть особи i держави, її органiв i посадових (службових) осiб;
    — провiдна роль суду у вирiшеннi спiрних питань i конфлiктних ситуацiй;
    — ефективна дiяльнiсть iнших правоохоронних органiв у забезпеченнi законностi й правопорядку;
    — високий рiвень правосвiдомостi та правової культури громадян, професiоналiзму працiвникiв правоохоронних органiв та інше.

 

Механізм держави - реалізація функцій держави.

 

Для здійснення своїх завдань і функцій кожна держава створює різноманітні організації. Така система всіх державних організацій, що беруть участь у здійсненні завдань функцій держави, називається її механізмом. Серед названих організацій є державні органи, що наділені державно- владними повноваженнями. Систему таких органів і називають апаратом держави. Звідси механізм держави криє в собі:
     а) апарат держави;
     б) державні підприємства;
     в) державні установи;
     г) інші державні організації.
     Державні підприємства — це вид державних організацій, які безпосередньо реалізують функції та завдання держави у сфері матеріального виробництва. Сюди слід віднести державні підприємства з виробництва товарів, надання послуг, торгівлі, громадського харчування та ін.
    Державні установи — це вид державних організацій, на які покладено завдання з реалізації функцій держави у сфері; нематеріального виробництва. До них слід віднести установи  у сфері культури, охорони здоров'я, освіти, виховання тощо. Це, наприклад, державні дошкільні дитячі установи, школи, училища, середні та вищі навчальні заклади, система лікарень, санаторіїв та інших уставов охорони здоров'я.
     До інших державних організацій, наприклад, відносять державні будівельні організації або армію, міліцію та ін.
     Апарат держави являє собою систему всіх державних органів, які здійснюють завдання та виконують певні функції держави.
     Основними принципами державного апарату України є: демократизм; національна рівноправність; законність; суверенність; поділ влади; соціальна справедливість; гуманізм і милосердя; поєднання переконання і примусу; гласність, відкритість і врахування громадської думки.
    Принцип демократизму в Україні характеризується тим, що державний апарат формується з волі більшості населення, виражає та виконує волю громадянського суспільства.
     Як корінна, так і решта національних груп, що проживають на територїї України, є рівноправними. Держава гарантує всім здійснення, охорону, захист і відтворення політичних, економічних, громадських, соціальних і культурних прав.
      Державний апарат утворюється і діє на підставі законів. Його діяльність спрямовується на виконання законів у передбаченому чинним законодавством. Державний апарат є єдиним носієм влади на засадах самостійності та незалежності, виразником суверенітету народу й нації.
     Державна влада в Україні здійснюється за принципом її поділу законодавчу, виконавчу та судову. Єдиним органом законодавчої влади є Верховна Рада України, виконавчої — Кабінет Міністрів України, центральні та місцеві виконавчі органи. Правосуддя в Україні здійснюється виключно Конституційним і загальними судами, що будуються за принципом територіальності та спеціалізації.
     Принцип соціальної справедливості державного апарату означав, що його завданням є забезпечення соціальної злагоди, консенсусу між різними частинами суспільства, балансу різноманітних інтересів усіх соціальних прошарків, груп та інших верств населения.
      Державний апарат визначає, гарантує, допомагає здійснювати всім верствам населения їхні суб'єктивні права, охороняє та захищає основні права людини і громадянина, віддаючи пріоритет загальнолюдським цінностям, забезпечує гуманне й милосердне ставлення до всього населення України і кожного, окремо взятого, індивіда.
     Важливим принципом державного апарату України є поєднання методів виховання і примусу. Примус до осіб застосовується лише тоді, коли вичерпано всі методи переконання, але особа не підкорилася загальнодержавним інтересам та інтересам громадянського суспільства.
      Свої функції державний апарат виконує відкрито, співпрацює з різними громадськими об'єднаннями й рухами, вивчає громадську думку та враховує її в організації і здійсненні покладених на нього завдань.
     Отже, державний апарат (обраний чи призначений) є системою державних органів, що здійснюють свої функції, реалізуючи волю громадянського суспільства, всього українського народу.

 

Законність: суть, ознаки.

 

Законність- один з основних принципів діяльності державних органів, громадських організацій, роботи посадових осіб і поведінки громадян. Дотримання законності є найважливішим напрямком формування правової держави.
     Всі закони держави мають виражати волю й інтереси народу, бути конкретним виявом народовладдя. Здійснення і розвиток демократії, реальне забезпечення прав та інтересів громадян є невід'ємною умовою створення правової держави. Однак сама наявність законів ще не вирішує даних завдань. Аби практично регулювати діяльність відповідних органів державної влади і управління, організацій, уставов і громадян, законів треба точно і неухильно дотримуватись й виконувати їх, а в державі, суспільстві має панувати режим законності.
     Отже, законність — це такий режим державного і суспільного життя, при якому забезпечується повне й неухильне дотримання і виконання законів, підзаконних актів усіма без винятку органами держави, громадськими організаціями, посадовими особами і громадянами. Поняття законності охоплює дотримання і виконання всієї системи нормативних актів держави.
Суть законності полягає в реальності права, в тому, що всі без винятку суб'єкти суспільних відносин керуються принципом суворого дотримання приписів законів й інших нормативних актів, сумлінно виконують покладені на них юридичні обов'язки, безперешкодно і повною мірою використовують свої суб'єктивні права. Тим самим у державі і суспільстві дотримуються встановлених законами та іншими нормативними актами правопорядку, державної і громадської дисципліни.
    Законність означає, що при здійсненні посадовими особами своїх владних функцій не має місця суб'єктивізму і сваволі, що ведеться рішуча боротьба із різного роду зловживаннями, фактами зневажання законів, порушенням прав і законних інтересів громадян, а також з неправомірною поведінкою громадян. Слід зважати на те, що законність відображує факт відповідності поведінки суб'єктів регульованих правом відносин юридичним правилам (нормам права). Зв'язок законності з державним апаратом, державною владою, політичною системою, правом свідчить про те, що законність пронизує всі інститути державно-правової надбудови і сфери їх діяння у суспільстві.

 

Законність і демократія.

 

     Законність нерозривно пов'язана із демократією. Цей зв'язок характеризується насамперед тим, що законність є невід'ємним елементом демократа, дійсного народовладдя. Законність покликана охороняти суспільні відносини, соціальні цінності суспільства, справедливість. Справжня демократія неможлива без твердої законності. Демократія, у свою чергу, справляє значний вплив на формування і підтримання режиму законності, виступає як найважливіша гарантія законності. Всебічне забезпечення законності досягається лише за умов демократичних форм державного і суспільного життя, коли в боротьбі з правопорушеннями беруть участь широкі маси трудящих, коли діяльність державного апарату перебуває під контролем народу, його представницьких органів.
     На жаль, упродовж багатьох років у нашій країні законність попиралася, і долю країни, всього народу вершив не закон, а особисті амбіції окремих осіб, переважав підхід з позицій партійно-номенклатурної доцільності, а право, закон займали другорядні позиції. Результати цієї протиправної діяльності ще й нині відчуваються у нашій країні.
     Динамізм законодавства при стабільності основних його принципів та інститутів, чіткість, якість, конкретність закону, відсутність у ньому "загальних місць", нічим не підкріплених декларацій і закликів, — важливий показник правової культури суспільства, вагома гарантія від волюнтаризму та свавілля. Проте, сучасне законодавство не позбавлене цих недоліків. Так, багатьом чинним законам бракує чіткості, багато з них містять формулювання, що дають можливість виконавцям широко трактувати положения даних законів. Зовсім неприпустимо, коли загально-державні рішення перекроюються на відомчому чи місцевому рівнях. Безглузді заборони і обмеження гальмують суспільно корисні ініціативи. Вони лише породжують бюрократизм і безвідповідальність, з одного боку, корупцію — з іншого.

 

Основні принципи законності у сфері правового регулювання.

 

Уся діяльність у сфері правового регулювання має бути зорієнтована на принципи законності, їх практичну реалізацію. Принципи законності — це ті основні начала, керівні ідеї і основоположні вимоги, що розкривають її сутність, основу її змісту як обов'язкового режиму державного і суспільного життя. Основними принципами законності є:
— нерозривний зв'язок, підпорядкування, зумовленість законності режимом демократії;
— обов'язковість вимог законності для усіх громадян, посадових осіб, державних органів та громадських організацій;
— забезпечення верховенства закону в системі правових актів;
— зв'язок законності із загальною та правовою культурою населения, посадових осіб;
— неприпустимість протиставлення законності й доцільності;
— єдність законності та справедливості;
— встановлення дійового контролю і нагляду за дотриманням законності;
— участь має у діяльності по забезпеченню законності;
— невідворотність відповідальності за правопорушення, будь-які порушення режиму законності.
     Особливо варто підкреслити, що і законність у цілому, і всі без винятку принципи законності мають за мету забезпечення і захист прав і свобод громадян, їх правового статусу. Саме на цю мету зорієнтований режим законності дійсно демократичного суспільства, правової соціальної держави, формування якої є глобальним завданням українського суспільства.

 

Система гарантій режиму законності. Спеціальні юридичні засоби.

 

Реалізація режиму законності у країні базується на системі гарантій, дієвість яких покликана зробити законність реальною. Гарантії законності — це позитивні об'єктивні умови, що сприяють підвищенню рівня розвитку суспільства, добробуту народу, а також спеціальні юридичні засоби і  способи, через які забезпечується режим законності у країні. На жаль, дані об'єктивні умови (економічні, соціальні, політичні і ті, що стосуються рівня розвитку суспільної свідомості) у кожному суспільстві далекі від ідеальних у плані гарантій законності. Тому їх заміна в позитивний бік — це й питання законності в Україні.
     Дещо про спеціальні юридичні засоби. Такими є:
    1. Чіткість і конкретність норм чинного права, ефективність санкцій, що захищають ці норми. Дотримання правових норм гарантується можливістю застосування у випадку їх порушення тих чи інших форм державного примусу, юридичної відповідальності. Окремо слід відзначити, що в системі українського права, як і права деяких інших держав, є галузі й інститути права, котрі містять норми, що регулюють саме питания різноманітних форм відповідальності за певні правопорушення (кримінальне право, інститут матеріальної відповідальності у цивільному праві і т. ін.).
    2. Виконання правосуддя як спеціальної форми універсальної, здійснюваної на основі права і справедливості діяльності судів, котра забезпечує реалізацію чинного права, захист прав і свобод громадян.
    3. Здійснення вищого нагляду за точним і однаковим виконанням законів з боку органів прокуратури.
    4. Діяльність державних інспекцій та контрольно-ревізійного апарату, котрі в межах своєї компетенції здійснюють роботу по запобіганню, виявленню і припиненню порушень законності у різних сферах державного і суспільного життя. В результаті дотримання режиму законності у суспільстві встановлюється правовий порядок (правопорядок). Останній слід визначити як систему суспілЬних відносин, будь-яких інших дій, що мають правове значення і здійснюються у суспільстві відповідно до вимог норм права. Законність — це принцип діяльності, режим дій, відносин; правопорядок — це результат реалізації цього принципу, режиму, дотримання законності.
     Порушення вимог законності веде до деформації суспільних зв'язків, недотримання і підриву правопорядку. Законність і правопорядок перебувають у тісному взаємозв'язку. Зміцнення законності має своїм наслідком більш високий рівень правопорядку, і навпаки, порушення його ведуть до послабления правопорядку. Правопорядок є важливою умовою реалізації інститутів демократії, оскільки вони розвиваються на базі всебічного зміцнення законності.
     Водночас правопорядок є важливим структурним елементом суспільного порядку, під яким розуміється правильно налагоджений стан всієї сукупності суспільних відносин, урегульованих не лише правовими, а й усіма іншими соціальними нормами.

 

Правовий порядок.

 

     Створення певного порядку в суспільних відносинах за допомогою правових норм є однією з найважливіших властивостей державної влади. Правовий порядок — це реальний порядок, що встановлюється і охороняється державою, у здійсненні якого зацікавлена держава як апарат влади. У сучасних умовах, коли Україна переживає період становлення, стратегічний курс нашої держави націлений на зміцнення соціально-економічного розвитку країни, перехід до ринкової економіки. Передбачається корінне оновлення матеріально-технічної бази виробництва на основі досягнень науково-технічного прогресу як нашої країни, так і з використанням світового досвіду, вдосконалення управління на всіх рівнях.
    Зміцнення правової основи державного і громадського життя передусім залежить від стану законності і правопорядку у роботі державного апарату. Порушення законності у його діяльності, особливо коли вони стають системою, перешкоджають здійсненню функцій держави, порушують упорядкованість, синхронність роботи. Вони знижують престиж державної влади серед населения, породжують безвідповідальність, можливість безкарного порушення правопорядку, а у деяких випадках мають прямим наслідком порушення прав і законних інтересів громадян. Надто викликає стурбованість порушення законності тими органами держави, що за характером своєї діяльності покликані охороняти правопорядок, — органів юстицїї, суду, прокуратури, міліції.

 

Дисципліна. Державна дисципліна.

 

     Дисципліна — це певний порядок поведінки людей, що забезпечує узгодженість їх дій у колективі, суспільному і державному житті. Існує ряд різновидів дисципліни залежно від того, що регулює і якими нормами стверджується порядок поведінки людей: дисципліна державна, громадська, партійна, трудова, договірна, технологічна, військова і т. ін.
     Державна дисципліна — це дотримання всіма організаціями і громадянами встановленого державою порядку діяльності державних органів, підприємств і установ по виконанню покладених на них обов'язків. Державна дисципліна передбачає свідоме позитивне ставлення громадян до встановленого правопорядку, що виражає інтереси всього населения. Дисципліна сприяє розвитку соціально-політичної активності громадян, являє собою невід'ємну рису демократії. Державна і громадська дисципліна — важливі форми вияву соціальної відповідальносгі особи. В дотриманні державної і громадської дисципліни виявляється політична, правова і моральна культура громадян.
     Проте законність і державна дисципліна не тотожні, обсяг їх нормативної основи не збігається. Якщо законність опирається лише на правові акти загального характеру (правові норми), то державна дисципліна, як і решта видів дисципліни, — ще й на конкретні розпорядження, тобто на індивідуальні акти.
Усталеність дисципліни залежить від рівня правового виховання. У правовій практиці діє принцип: незнання закону не звільняє правопорушника від відповідальності; скоївши правопорушення, не можна посилатися в своє виправдання на незнання закону.
     Отже, основна вимога будь-якого виду дисципліни — це найсуворіше виконання законів та інших, заснованих на законах, нормативних та індивідуальних актів. Законність є серцевина, основа дисципліни. Це й визначає тісний їх взаємозв'язок і взаємозалежність. Зміцнення державної дисципліни невіддільне від процесу зміцнення законності.

 

Висновки

 

     Законність як метод державного управління забезпечується цілою низкою державних органів, тісно повязана з державним апаратом, державною владою, політичною системою, правом; пронизує всі сфери суспільного життя, інститути державно-правової надбудови та сфери їх діяння у суспільстві і забезпечує те, що при здійсненні посадовими особами своїх владних функцій не має місця суб'єктивізму і сваволі, що ведеться рішуча боротьба із різного роду зловживаннями, фактами зневажання законів, порушенням прав і законних інтересів громадян, а також з неправомірною поведінкою громадян і відображає факт відповідності поведінки суб'єктів регульованих правом відносин юридичним правилам (нормам права).

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

 <-- До розділу СТОРІНКА МАЙБУТНІХ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

http://www.anodonta.com.ua