Контрольна робота з дисципліни: “Фіскальна політика” - "Причини бюджетного дефіциту України в сучасних умовах."

  <-- До розділу СТОРІНКА МАЙБУТНІХ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

Міністерство освіти і науки України

Чернігівський державний технологічний університет

 

 

 

 

 

 


 

Контрольна робота

 

з дисципліни:

Фіскальна політика


 

Варіант 16

 

Причини бюджетного дефіциту України в сучасних умовах

 

 

 

 

Виконав студент

групи ЗДСВ-052

Anodonta.com.ua

 

 

Перевірив викладач

Мурашко М.І.

 

 

 

 

Чернігів 2006

 

 

 

Варіант 16

 

“Фіскальна політика”

 

 

Причини бюджетного дефіциту України в сучасних умовах

 

 

1. Державний бюджет. Дефіцит бюджету.

 

2. Причини бюджетного дефіциту України в сучасних умовах.

 

3. Список використаних джерел.

 

 

Державний бюджет. Дефіцит бюджету.

 

Державний бюджет України — бюджет, який складається, затверджується і виконується центральними органами державної влади України.

Державний бюджет - це найважливіша ланка фінансової системи країни, це централізований фонд грошових ресурсів, який знаходиться у розпорядженні уряду і використовується для фінансування загальнодержавних витрат - утримання армії, держапарату, фінансування науки, соціальних програм, природоохоронних програм, управління економікою країни та ведення зовнішньої політики.

Державний бюджет можна визначити як систему планових видатків по урядових програмах та очікуваних надходжень від податкової системи.

Держава використовує бюджетні кошти для впливу на економічну кон'юнктуру, проведення антикризових заходів, підтримку вітчизняних галузей, підприємств, які опинилися в скрутному стані.

Бюджет відіграє керівну роль в системі фінансових планів, про що свідчить таке:
концентрація основних державних доходів у вигляді податків, зборів, відрахувань;
фінансування основних державних видатків;
вплив на народногосподарські пропорції та контроль за формуванням грошових фондів у народному господарстві.

Державний бюджет приймається щорічно вищим законодавчим органом країни. Його формування можливе завдяки існуванню таких інститутів як бюджетний устрій, бюджетна система країни.

Дефіцит бюджету — перевищення видатків бюджету над його доходами. Є два основні показники, які визначають рівень дефіциту бюджету: відношення частки видатків, які не забезпечуються доходами, до всіх видатків у відсотках та відношення частки видатків, що не забезпечуються доходами, до обсягів валового внутрішнього продукту (ВВП) у відсотках.

 

Причини бюджетного дефіциту України в сучасних умовах.

 

Впровадження фіскальної політики постійно стикається з труднощами, які значно зменшують її дієвість, а іноді приводять до результатів, протилежних бажаним.

Є ряд об'єктивних причин, що заважають її проведенню.

До них належать такі:

по-перше, дуже важко передбачити майбутні коливання ділової активності;

по-друге, щоб внести зміни в податковий механізм, в систему трансфертних виплат, потрібен час на розробку цих заходів та законодавче запровадження.

Через запізнення введення в дію важелів фіскальної політики, знижується її ефективність і дієвість,

по-третє, виникають різного роду політичні та соціальні проблеми, які протидіють впровадженню в дію тієї чи іншої фіскальної політики. Наприклад, напередодні виборів до парламенту, або президентських не можна сподіватись на введення підвищених податків, або скорочення видатків на різні програми.
Досвід проведення фіскальної політики в Україні демонструє її протиріччя та труднощі в досягнені очікуваних результатів.

Бюджетний дефіцит має місце в разі виникнення розбіжності між доходною та видатковою частинами бюджету. Це сума, на яку передбачені (фактичні) річні видатки перевищують заплановані (фактичні) надходження до бюджету.

Бюджетний дефіцит та невиконання доходної частини усіх бюджетів викликано рядом об'єктивних та суб'єктивних причин:

1) недосконалістю фінансового та податкового законодавства з питань організації справляння платежів і забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів. Обсяги "тіньового" сектора економіки коливаються в межах 50 % ВВП. З цієї причини бюджети усіх рівнів недоотримують щорічно понад 10 млрд. грн.;

2) недостатнім контролем з боку держави щодо руху готівки та наявністю неконтрольованих потоків готівки поза банківськими установами, що призводить до ухиляння від оподаткування понад третини платників податків;

3)    спадом виробництва ВВП. Втрати доходів бюджету з цієї причини становлять близько 1 млрд. грн.;

4) погіршенням розрахунково-платіжної дисципліни та зростанням заборгованості підприємств перед бюджетом. Недонадходження до бюджету з цього приводу становлять 5 млрд. грн.;

5) зростанням обсягів бартерних операцій, що призводить до щорічних втрат доходів бюджету в розмірі 1,5-2 млрд. грн.

Без досягнення збалансованого бюджету неможливо забезпечити тривалу макроекономічну стабілізацію. З метою досягнення скорочення дефіциту державного бюджету необхідно провести податкову реформу, впорядкувати урядові видатки, в тому числі субсидії товаровиробникам, посилити відповідальність за ухиляння від сплати податків, скасувати необгрунтовані податкові пільги та інше.

 

 

 Використані джерела:

 

1. Л.О. Коваленко Фінансовий механізм макроекономіки: Навчальний посібник. – Київ: Інст. Змісту та методів навчання Міністерства освіти України; Чернігівський державний інститут економіки та управління, 1998 – 84 с.

2. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навчальний посібник – К.: Товариство «Знання», КОО, 1999. – 487 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

3. Фінансове право: Підручник / (Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т. та ін.); Керівник авт. Колективу і відп. ред. Л.К. Воронова. – Видання друге, виправлене та доповнене – Х.: Фірма «Консум», 1999. – 496 с.

4. Офіційний сайт Рахункової палати України (http://www.ac-rada.gov.ua/)

 

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

 <-- До розділу СТОРІНКА МАЙБУТНІХ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

http://www.anodonta.com.ua